Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ FINANSOWY (FN)
Kierownik: Skarbnik Gminy - Irena Kohler, pokój nr 108, I piętro, tel. (68) 385-11-30, 385-22-38
Z-ca Kierownika: Z-ca Skarbnika - Małgorzata Wodejko, pokój nr 117, I piętro, tel. (68) 385-11-06


Wydział mieści się w pokojach nr 002, 108, 109, 110, 111, 112, 117.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczących w szczególności:
  • Podatku od nieruchomości,
  • Podatku rolnego,
  • Podatku leśnego,
  • Podatku od środków transportowych,
  • Podatku od posiadania psów.
 2. Prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty.
 3. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji.
 4. Prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym.
 5. Prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowanie decyzji w tych sprawach.
 6. Prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz przygotowanie rozstrzygnięć w tych sprawach.
 7. Prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu Gminy.
 8. Naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej i stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej.
 9. Prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, na rzecz Gminy.
 10. Prowadzenie obsługi kasowej Gminy i Urzędu.
 11. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy i Urzędu.
 12. Przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami.
 14. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 15. Współpraca z Komornikiem Sądowym i Skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych i niepodatkowych Gminy.
 16. Prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji.
 17. Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu.
 18. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu.
 19. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy.
 20. Wystawianie interesantom zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Gminy.
 21. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 22. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, poprzez m.innymi współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 23. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 24. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
W wydziale można otrzymać m.in.:
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych.

Wydział prowadzi kasę, która przyjmuje wpłaty podatników i inne opłaty.

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007