Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 BIURO RADY MIEJSKIEJ I PROMOCJI GMINY (BR)

Kierownik: Marian Janusz, pokój 201, II piętro, tel. (68) 385-11-23, 385-22-77

Wydział mieści się w pokojach nr 117, 201, 205 A.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i jej komisji, w tym m.in.:
  • sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji ,
  • zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji ,
  • prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji,
  • przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach rady oraz w okresie międzysesyjnym burmistrzowi,
  • ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji wydziałom, samodzielnym stanowiskom w urzędzie bądź kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
  • gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
  • organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady, udziału radnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach itp.,
  • zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych,
  • nadawanie numerów uchwałom rady oraz wpisywanie zmian do uchwał, przy ścisłej współpracy z kierownikami merytorycznych wydziałów, powstałych podczas procesu ich uchwalania na sesjach rady, z wyłączeniem poprawek merytorycznych w uchwałach tworzonych w indywidualnych systemach informatycznych np. uchwały tworzone w systemie BeSTi@ lub uchwały dot. zagospodarowania przestrzennego tworzone w dedykowanych do tego programach.
 2. Przyjmowanie, przesyłanie właściwym instytucjom, oraz przechowywanie, oświadczeń radnych wymaganych przepisami prawa:
  • oświadczeń majątkowych,
 3. Umieszczanie jawnych informacji zawartych w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt. 2 na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Prowadzenie ewidencji projektów uchwał kierowanych do rady.
 5. Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli i przekazywanie ich, po wskazaniu przez burmistrza komórki bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie, do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym gminy.
 6. Prowadzenie rejestru interpelacji radnych i sprawowanie nadzoru terminowego udzielania odpowiedzi.
 7. Prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, w tym m.in.:
  • obsługa organizacji wyborów,
  • tworzenie projektów statutów sołectw,
 9. Organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami rady i burmistrza.
 10. Współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów.
 11. Udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i jej komisji.
 12. Przekazywanie uchwał do nadzoru w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 13. Obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę.
 14. Realizacja zadań gminy związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych.
 15. Zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych spotkań i uroczystości organizowanych przez radę.
 16. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura.
 17. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007