Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU (OS)
Kierownik: Wojciech Sołtys, pokój 204, II piętro, tel. (68) 385-11-04

Wydział mieści się w pokoju nr 203, II piętro, tel. (68) 385-11-44


Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 4. Koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem warunków bazy dydaktycznej dla właściwej realizacji programów nauczania w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
 5. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom, gimnazjom oraz szkołom publicznym, gimnazjom prowadzonym przez osoby fizyczne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne.
 7. Dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i gimnazja niepubliczne.
 8. Współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 9. Organizowanie przewozów szkolnych.
 10. Współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie opracowania i przedkładania burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych.
 11. Organizowanie egzaminów o awans zawodowy nauczycieli i prowadzenie ewidencji nauczycieli mianowanych.
 12. Prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań organu prowadzącego.
 13. Nadzorowanie jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej.
 14. Nadzorowanie działalności instytucji kultury, których organizatorem jest gmina.
 15. Nadzorowanie działalności jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału. Współpraca i obsługa administracyjno - biurowa Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
 17. Dokonywanie, przez kierownika lub pracownika wskazanego w umowie zlecającej organizacji pozarządowej realizację zadań publicznych, kontroli i oceny dotyczącej realizacji zadań określonych w umowie.
 18. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w tym spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przyuczania do wykonywania określonej pracy.
 19. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami, w tym przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 20. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 21. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 22. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 23. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 24. Gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007