Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (GK)

Kierownik: Anna Dragan, pokój nr 213 C, II piętro, tel. (68) 385-11-46

Wydział mieści się w pokojach nr 213 A, 213 B, 213 C.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
  • wydawanie zezwoleń na:
                - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
                - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • opracowywanie i realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • nadzorowanie eksploatacji szaletów publicznych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz nadzorowaniem przestrzegania przepisów ustawy o cmentarzach.
 3. Nadzór, organizacja i utrzymanie targowisk na terenie miasta.
 4. Prowadzenie ewidencji psów na terenie Gminy i rozwiązywanie problemów w tym zakresie.
 5. Nadzór i realizacja zadań związanych z planowaniem, budową i właściwą eksploatacją oświetlenia ulicznego w Gminie.
 6. Nadzór i realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych oraz pielęgnacji zieleni na terenach gminnych.
 7. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie k.c. z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
 8. Realizacja zadań organów gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach.
 10. Inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych.
 11. Prowadzenie zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie utrzymania zwierząt domowych, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.
 12. Przygotowywanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących spółek gminnych oraz przechowywanie dokumentów dotyczących stanu prawnego i majątkowego spółek z udziałem gminy.
 14. Nadzorowanie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w zakresie realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 15. Nadzór właścicielski na działalnością Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” spółka z o.o. w Sulechowie w zakresie działania merytorycznego wydziału.
 16. Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  w zakresie działalności merytorycznej wydziału.
 17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału.
 18. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 19. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 20. Współpraca z Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „ SuPeKom” i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami i zakażeniami.
 21. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją pomników i tablic ujętych w ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia.
 22. Gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział.
 23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zbierania danych , tworzenia zestawień i przesyłania ich Wojewodzie Lubuskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007