Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI (RG)

Kierownik: Mieczysław Gabryelski, pokój 211 A, II piętro, tel. (68) 385-11-37

Wydział mieści się w pokojach nr 211 A, 211 B, 211 C.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych.
 2. Współpraca i koordynacja zadań wykonywanych przez sołectwa w tym prowadzenie ewidencji rozdysponowania środków na sołectwa.
 3. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zachorowań i zgonów zwierząt na choroby zakaźne oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na choroby zakaźne.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych i spółek.
 5. Prowadzenie spraw mających na celu obsługę i zabezpieczenie ochrony przed powodzią.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem terenów pod ogródki działkowe.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów przeznaczonych tymczasowo do użytkowania rolniczego i dzierżawy gruntów pod garażami.
 8. Realizacja zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne w tym występowanie do Izby Rolniczej w sprawie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne.
 9. Proponowanie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i nieleśnych do zalesienia.
 10. Współdziałanie z rolnikami w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 11. Prowadzenie ewidencji gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 12. Przygotowywanie i prowadzenie spisów rolnych.
 13. Realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 14. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu (sołectwa).
 15. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:
  • sporządzania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby,
  • zasięgania opinii Izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 16. Nadzór nad likwidacją wysypisk wiejskich oraz rekultywacją terenów po składowiskach.
 17. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem.
 18. Przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi.
 19. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony przyrody w zakresie:
  • wycinki drzew i krzewów,
  • ustanawiania parków wiejskich,
  • uznawania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,
  • przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz innych form ochrony,
 20. Prowadzenie spraw związanych ze zbiórką i utylizacją padłych zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela.
 21. Współdziałanie z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.
 22. Realizacja zadań gminy z ustaw:
  • prawo wodne,
  • o ochronie przyrody,
  • prawo łowieckie,
  • o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • o lasach,
  • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  • o ochronie roślin uprawnych,
  • o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 23. Prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego „OC rolników” oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych „Ubezpieczenia budynków rolniczych”.
 24. Przygotowywanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z zakupem gruntów rolnych.
 25. Przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej wydanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 26. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 27. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 28. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007