Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (ZP)

Kierownik: Damian Stachowiak, pokój nr 118, I piętro, tel. (68) 385-11-34

Wydział mieści się w pokojach nr 118, 120, 121.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa i rozbudowy infrastruktury technicznej.
 2. Przygotowywanie koncepcji gospodarki przestrzennej Gminy z uwzględnieniem m.in. wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury,praw własności.
 3. Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego m.in. w zakresie uwzględniania stanu prawnego stosunków własności.
 4. Planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy inwestycji i remontów oraz zadań w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów:
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmian,
  • Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego iich zmian,
  • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
  • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
  • Prowadzenia procedur związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Opiniowanie podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji o podziale,
 6. Realizacja oraz weryfikacja realizacji zadań, programów oraz polityki dotyczącej zadań planistycznych przy współpracy pozostałych wydziałów zawartych w:
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów i Miasta Sulechów,
  • Strategii rozwoju gospodarczego Gminy Sulechów,
  • Strategii rozwoju obszarów wiejskich Gminy Sulechów,
  • Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sulechów,
  • Programie kanalizacji dla Gminy Sulechów.
  • Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Sulechów,
  • Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:
  • Przygotowywanie propozycji gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw,
  • Przygotowywanie propozycji i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości powodujących zwiększenie zasobu nieruchomości,
  • Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczania nieruchomości,
  • Scalanie i podział nieruchomości,
  • Negocjowanie odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa,
  • Ustalanie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
  • Prowadzenie spraw związanych z:
   - prawem pierwokupu nieruchomości,
   - przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego,
   - udostępnianiem nieruchomości gminnych w celu wykonania robót
     budowlanych lub innych prac związanych z zakładaniem urządzeń infrastruktury,
   - nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom oraz nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie rejestru,
   - zmianą granic miasta,
 8. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości w zakresie uregulowanym w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 9. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 10. Prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja.
 11. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.
  a znajdujących się na terenie gminy oraz opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków.
 12. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 13. Prowadzenie ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia oraz ustalanie zasad nadzoru i opieki nad nimi.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych.
 15. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Nadzór właścicielski nad działalnością Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” spółka z o.o. w Sulechowie w zakresie działania merytorycznego wydziału.
 17. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 18. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 19. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 20. Realizacja zadań określonych w ustawie o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 21. Realizacja zadań związanych z planowaniem i opracowaniem dokumentacji koniecznej do działalności w zakresie telekomunikacji,  wynikającej z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007