Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Dasz Radę.
Autor: Marek Maćkowiak
Drukuj

Projekt jest realizowany w trybie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 31.05.2012 r.

Okres realizacji prac projektu: 01.09.2012 - 30.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 354.413,03 zł, a kwota wydatków kwalifikowanych i dofinansowania stanowi 301.251,07 zł z UE oraz 53.161,96 zł z budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest Gmina Sulechów. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych gminy Sulechów. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w Brodach, Szkołą Podstawowa w Bukowie, Szkoła Podstawowa w Cigacicach, Szkoła Podstawowa w Kalsku oraz Szkoła Podstawowa w Kijach.

Na cele szczegółowe składają się:

 • zapewnienie każdemu dziecku, uczestniczącemu w projekcie i zgodnie z jego indywidualnymi problemami, oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej w eliminowaniu zaburzeń umiejętności szkolnych w okresie realizacji projektu,
 • stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, eliminujących zdiagnozowane wady postawy,
 • stworzenie warunków wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez doposażenie bazy szkolnej w niezbędne materiały dydaktyczne w szkołach uczestniczących w projekcie ,
 • zwiększenie dostępności wsparcia pomocy terapeutycznej, logopedycznej udzielonej dzieciom o specjalnych potrzebach, w szkołach biorących udział w projekcie.

Projekt obejmie udział 344 uczniów klas I - III, w tym 171 dziewcząt i 173 chłopców. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zadania obejmujące: zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną i zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne bazy szkół podstawowych na kwotę objętą wnioskiem, tj. 388.889,10 złotych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z gimnastyki korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • terapeutyczne,
 • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych,
 • artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów,
 • z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007