Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Strategia rozwoju gospodarczego Gminy Sulechów

Misja:

Sulechów - Gmina, w której zrównoważony rozwój gospodarczy zapewnia tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Miasta i Gminy, w tym w szczególności dla osób z obszarów wiejskich, poprzez stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju małych firm oraz nowych inwestycji zewnętrznych. Dzięki pozytywnemu wizerunkowi oraz bazie turystycznej stanowi atrakcyjne miejsce turystyczno-rekreacyjne.
Misja Miasta i Gminy Sulechów wyznacza kierunki dalszych, zaplanowanych w niniejszej strategii działań.

Zasadnicze obszary problemowe rozwoju:

Punktem wyjścia dla poszczególnych rozwiązań przewidzianych w strategii jest określenie zasadniczych obszarów problemowych rozwoju Miasta i Gminy.
Opierając się na wynikach badań diagnostycznych zidentyfikowano trzy zasadnicze obszary problemowe rozwoju Miasta i Gminy. W ich ramach należy konstruować działania, które będą przyczyniać się do rozwoju i realizacji misji.
W przypadku Miasta i Gminy Sulechów zasadnicze obszary problemowe zidentyfikowano jako:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestycji
  W sytuacji Miasta i Gminy Sulechów jedną z kluczowych kwestii jest rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zasadność wytyczenia takiego obszaru działania potwierdzają przedstawiciele Komitetu Rozwoju Lokalnego, podkreślając potrzebę tworzenia różnorodnych instrumentów stymulujących rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie tworzenia nowych miejsc pracy. Przewiduje się prowadzenie szeregu działań zarówno o charakterze organizacyjnym, np. utworzenie bazy danych o lokalnych produktach i usługach, wspólna promocja lokalnych przedsiębiorstw, jak i finansowej, np. uruchomienie funduszu poręczeń kredytowych, tworzenie systemu zwolnień od podatków lokalnych.
  Za bardzo ważny czynnik rozwoju Gminy uznaje się inwestycje zewnętrzne, które z upływem czasu powinny przyczynić się do istotnego wzrostu liczby dobrych jakościowo i trwałych miejsc pracy w Mieście i Gminie. Aby tak się stało należy stworzyć odpowiednie warunki umożliwiające przyciągnięcie do Gminy inwestorów zewnętrznych.
 2. Rozwój funkcji rekreacyjnej Gminy (Miasta)
  Miasto i Gmina Sulechów dysponuje korzystnymi walorami naturalnymi, na bazie których może rozwijać funkcję turystyczno - rekreacyjną na swoim terenie. Dobre położenie i bliskość aglomeracji miejskich takich, jak: Poznań czy Zielona Góra, powinny ułatwić turystyczne wykorzystanie atutów Gminy, dotąd eksploatowanych w nie wystarczającym stopniu.
  Miasto i Gmina Sulechów, chcąc rozwijać turystykę, musi jednak zadbać o poprawę swojej atrakcyjności i estetykę. W tym celu, wykorzystując istniejącą bazę oraz walory środowiska naturalnego, planuje się uruchomienie szeregu zadań, np. wytyczanie szlaków turystycznych i tras rowerowych, rozbudowę bazy rekreacyjnej i tworzenie małej infrastruktury turystycznej oraz organizowanie lokalnych i regionalnych imprez krajoznawczych. Wykreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy oraz jego wypromowanie daje szansę powodzenia tej inicjatywy.
 3. Rozwój obszarów wiejskich
  W Mieście i Gminie Sulechów istnieją znaczne potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej. W celu poprawy poziomu życia mieszkańców, ochrony środowiska oraz tworzenia lepszych warunków dla ewentualnych przyszłych inwestorów, planuje się naprawę i rozbudowę dróg, rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.
Cele strategiczne:

Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów problemowych rozwoju Miasta i Gminy wynikają z przyjętych celów strategicznych, określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych. Z kolei zdefiniowane cele strategiczne wyznaczają charakter programów operacyjnych, których realizacja (tj. realizacja przewidzianych w ich ramach zadań) prowadzić będzie do osiągnięcia wyznaczonego celu.
W ramach niniejszej strategii zdefiniowano łącznie sześć celów strategicznych:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestycji:

  cele strategiczne:
  • zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych
  • zwiększenie zatrudnienia w firmach już istniejących
 2. Rozwój funkcji rekreacyjnej Gminy (Miasta):

  cele strategiczne:
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Sulechów
  • poprawa stanu i rozwój bazy turystycznej i tzw. małej infrastruktury
 3. Rozwój obszarów wiejskich:

  cele strategiczne:
  • poprawa stanu dróg lokalnych
  • kanalizacja i ewentualna gazyfikacja Gminy

Osiągnięcie przez samorząd lokalny wytyczonych celów strategicznych zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy.
W ramach każdego ze zdefiniowanych obszarów i celów strategicznych zaprojektowano programy operacyjne. Łącznie zaplanowano dziewięć takich programów.

Programy operacyjne:

Istotą strategii jest dokonywanie wyborów. W strategii Miasta i Gminy Sulechów wyznaczono takie programy i zadania, które są niezbędne i wystarczające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Są one spójne i wolne od wewnętrznych sprzeczności.
Każdemu ze zdefiniowanych obszarów problemowych odpowiadają konkretne programy realizacyjne. Poszczególne programy służą zarysowaniu ogólnej idei. W wyniku dokonania analizy uwzględniono, iż każdy cel w ramach obszarów będzie osiągnięty poprzez uruchomienie następujących programów realizacyjnych.

Zasadniczy obszar problemowy

Program operacyjny

1. Rozwój przedsiębiorczości
i pozyskiwanie inwestycji
a) Wspieranie organizacyjne MSP
b) Wspieranie finansowe dla MSP
c) Promocja wobec inwestorów
2. Rozwój funkcji rekreacyjnych
Gminy (Miasta)
a) Promocja i informacja
b) Wspieranie rozwoju bazy turystycznej
i rekreacyjnej
c) Promocja zachowań proekologicznych
3. Rozwój obszarów wiejskich a) Kanalizacja Gminy
b) Poprawa stanu dróg lokalnych i gazyfikacja wsi
c) Reforma systemu szkolnictwa na terenie Gminy

(Opracowanie: Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu
UNICONSULT S. C. Warszawa, kwiecień 2001)

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007