Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
archiwum        aktualne informacje
 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016
Dodano: 2015-07-29

 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

 Podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Sulechów, będzie realizowany Rządowy program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.2 lipca 2015 roku weszło wżycie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938).

Rozporządzenie określa  szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w klasach III szkoły podstawowej i klasach IV technikum.

 

Z pomocy będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do jednej z powyższych klas, po-chodzący ponadto z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) – wynoszącego obecnie 574 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

W wyjątkowych sytuacjach z pomocy mogą również skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 574 zł. Istnieją tutaj jednak dwa warunki przyznania pomocy:

1) w rodzinie ucznia musi zajść jeden z powodów, będących podstawą do udzielenia pomocy społecznej, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, długotrwała choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.),

2) liczba uczniów, którzy skorzystają z tego wariantu pomocy, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2015/2016 we wskazanych powyżej rodzajach klas.

 

Ponadto, w ramach programu "Wyprawka szkolna" pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra ds. oświaty, zostaną objęci także uczniowie:

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z form niepełnosprawności jest przynajmniej jedna z wymienionych w pkt 1–7 powyżej.

Uczeń z powyższą niepełnosprawnością musi posiadać również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, a także uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 do:

1)  szkoły podstawowej, z wyjątkiem klas I, II i IV,

2)  gimnazjum, z wyjątkiem klasy I,

3)  szkoły ponadgimnazjalnej:

a)  zasadniczej szkoły zawodowej,

b)  liceum ogólnokształcącego,

c)  technikum.

 

Dofinansowanie zakupu będzie wynosić:

1) do kwoty 225 zł - dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

2) do kwoty 445 zł - dla uczniów klasy IV technikum,

3) od kwoty 225 zł do 770 zł - dla uczniów z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności i podręczników, z których będą korzystać uczniowie.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 

Termin składania wniosków – 10 września 2015 r.

 

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Wyprawki szkolnej w 2015 r. dofinansowanie dotyczy jedynie zakupu podręczników, nie będą więc zwracane wydatki związane z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Drukuj Załączniki:
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007