Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
archiwum        aktualne informacje
 Programy stypendialne
Dodano: 2014-08-07 11:09:47
Drukuj
Informujemy, że za pomocą serwisu www.mojestypendium.pl można zapoznać się z szeroką ofertą dostępnych programów stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona prowadzona przez Fundację Dobra Sieć jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.
 Bezpiecznie poruszam się po drodze - spotkanie ze strażnikami miejskimi
Dodano: 2014-04-25
Drukuj

W kwietniu 2014 r. strażnicy Straży Miejskiej w Sulechowie spotkali się z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy "Zakątek Uśmiechu" w Centrum Usług Socjalnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Licealna.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych strażnicy omówili, w jaki sposób dzieci powinny poruszać się po drodze i w jaki sposób pokonywać bezpiecznie przejście na drugą stronę jezdni. Wskazano jak zachować się na przejściu dla pieszych ze światłami oraz bez świateł. Uświadamiali o konieczności noszenia odblasków w trakcie poruszania się po drodze.

Dodatkowo dzieci dowiedziały się, w jakie elementy powinien być wyposażony rower, jak ubrać się na rower, gdzie i jak poruszać się na rowerze. Omówiono zagrożenia dla rowerzystów.

 Lubuski Laur Oświaty
Dodano: 2013-04-11 14:30:24
Autor: Marzena Arendt-Wilczyńska
Drukuj

Sejmik Województwa Lubuskiego po raz dwunasty organizuje konkurs pod nazwą "Lubuski Laur Oświaty", którego celem jest uhonorowanie osób angażujących się w rozwój oświaty w naszym regionie. Osoby fizyczne, prawne i instytucje chcące zgłosić kandydata zasługującego na wyróżnienie powinny złożyć wniosek do 16 maja br.

Regulamin konkursu i wzory wniosków dostępne są tutaj.

 Widzę i rozumiem
Autor: Marek Maćkowiak

W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie od 1 listopada 2012 r. realizowany jest projekt „Widzę i rozumiem” dofinansowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu 2012 roku Gmina Sulechów jako beneficjent projektu podpisała umowę. Całkowita wartość projektu wyniosła 352.150,00 zł. Okres realizacji to 01.11.2012 r. – 30.06.2014 r. Celem głównym projektu jest realizacja programu rozwoju Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie wśród 80 uczniów, poprzez podniesienie jakości i skuteczności nauczania z przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia w okresie 16 miesięcy w latach 2012-2014. Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia będą realizowane na terenie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Sulechowie od grudnia 2012 r. do czerwca 2014 r., z przerwami wakacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie u uczestników projektu w ciągu 16 miesięcy kompetencji osobistych poprzez kształcenie umiejętności efektywnego uczenia się i radzenia sobie z trudnościami,
 • Podniesienie w ciągu 16 miesięcy u uczestników projektu kompetencji kluczowych - matematycznych poprzez kształcenie umiejętności wykorzystania matematyki w praktyce,
 • Podniesienie w ciągu 16 miesięcy u uczestników projektu poziomu podstawowych kompetencji naukowo-technicznych z zakresu przedmiotów: fizyka i chemia, poprzez realizację zajęć o charakterze badawczym.

Projekt przewiduje przeprowadzenie:

1.Zajęć z technik uczenia się.

2. Zajęć z Badań statystycznych z matematyki.

3. Zajęć laboratoryjnych z chemii – Co się dzieje?

4. Zajęć laboratoryjnych z fizyki – Jak to działa?

5. Zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Zajęć projektowych: Mistrz Laboratorium.

7.Ostatnim etapem zajęć będzie wycieczka do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie.

Podsumowaniem półtorarocznej pracy będzie festiwal nauki kończący cały projekt "Widzę i rozumiem". Przedstawione zostaną uczniom, rodzicom oraz gościom rezultaty projektu.

 Dasz Radę.
Autor: Marek Maćkowiak
Drukuj

Projekt jest realizowany w trybie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 31.05.2012 r.

Okres realizacji prac projektu: 01.09.2012 - 30.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 354.413,03 zł, a kwota wydatków kwalifikowanych i dofinansowania stanowi 301.251,07 zł z UE oraz 53.161,96 zł z budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest Gmina Sulechów. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych gminy Sulechów. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w Brodach, Szkołą Podstawowa w Bukowie, Szkoła Podstawowa w Cigacicach, Szkoła Podstawowa w Kalsku oraz Szkoła Podstawowa w Kijach.

Na cele szczegółowe składają się:

 • zapewnienie każdemu dziecku, uczestniczącemu w projekcie i zgodnie z jego indywidualnymi problemami, oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej w eliminowaniu zaburzeń umiejętności szkolnych w okresie realizacji projektu,
 • stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, eliminujących zdiagnozowane wady postawy,
 • stworzenie warunków wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez doposażenie bazy szkolnej w niezbędne materiały dydaktyczne w szkołach uczestniczących w projekcie ,
 • zwiększenie dostępności wsparcia pomocy terapeutycznej, logopedycznej udzielonej dzieciom o specjalnych potrzebach, w szkołach biorących udział w projekcie.

Projekt obejmie udział 344 uczniów klas I - III, w tym 171 dziewcząt i 173 chłopców. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zadania obejmujące: zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną i zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne bazy szkół podstawowych na kwotę objętą wnioskiem, tj. 388.889,10 złotych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z gimnastyki korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • terapeutyczne,
 • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych,
 • artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów,
 • z języka angielskiego - rozwijające zainteresowania uczniów
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007